Maritim Fremtid: Med nettverksbygging og kompetanseutvikling som redskap

Norsk maritim næring er blant verdenseliten – vår mest internasjonale næring. Nylig eksemplifisert ved at et av Kinas største privateide skipsverftskonsern nå etablerer seg i bitte lille Fosnavåg på Sunnmøre. Denne posisjonen gir unge og eventyrlystne nordmenn med ønske om å bidra til verdiskapning unike muligheter både hjemme og internasjonalt. Samtidig har næringen identifisert noen utfordringer fremover. Vi konkurrerer på stadig tøffere vilkår. Vi er få mennesker i et dyrt land. Energitilgang og miljø vil spille en stadig større rolle. YoungShip vil bidra til å møte disse utfordringene best mulig.

Gjennom den nasjonale strategien Maritim21 har maritim næring og myndigheter satt fokus på noen områder man tror vi har spesielt gode muligheter til å lykkes på. Samtlige fordrer at vi beholder og utvikler kritisk kompetanse på avanserte områder. En av fremtidens geniale nyvinninger kan befinne seg midt mellom ørene på nettopp en av dine unge ansatte – hva gjør du for å stimulere utviklingen?

Maritim klyngeutvikling snakker næringen mye om. Selv om enkelte utenfra bestrider effekten, vil jeg hevde at eksempelvis den maritime klyngen på Møre er et utmerket eksempel på at konseptet funker, bedrifter i små lokalsamfunn langs kysten av nordvestlandet har sett muligheter og utnyttet dem helt siden oljeeventyret startet, og tar nå hjem internasjonale priser i fleng. Samt sørger for en verdiskapning og sysselsetting jeg som østlending bare må ta av meg hatten for. Det vi imidlertid vet er at effekten av klynger fordrer åpenhet og aktiv samhandling mellom ulike aktører og konkurrenter. Representanter for næringen uttaler at dette avhenger av gjensidig tillit aktørene imellom, som igjen krever god relasjonsbygging gjennom formelle og uformelle nettverk. Også på tvers av regionale klynger.

De fleste nettverkene i næringslivet preges imidlertid – bevisst eller ubevisst – i stor grad av godt voksne ledere. Det er vel og bra. Men er det noe som mangler? Hvor er representantene for de som skal stå til rors i neste generasjon, de som skal bidra til at norsk maritim næring opprettholder og øker sin globale konkurranseevne? De som skal komme opp med fremtidens løsninger på teknisk og kommersielt avanserte utfordringer? Er det kun voksne, etablerte ledere/ansatte som genererer såkalt innovasjon?

Gjennom YoungShip samles unge fra alle deler av næringen for å utveksle erfaringer, bygge sosialt og faglig nettverk, lære om siste nytt innen viktige satsningsområder og utvikling, skaffe seg en god, helhetlig breddekunnskap om hva som rører seg i og utenfor eget segment.

Vi tror kolleger og arbeidsgivere i alle aldre ser viktigheten av å engasjere de unge til å tenke nytt, tenke langsiktig – se muligheter. Og at man i størst mulig grad må få til en brobygging som kan tette generasjonskløften i næringen. De med lang fartstid har uvurderlig kompetanse, opparbeidet gjennom opp- og nedturer. Denne er det avgjørende at dere deler med oss, slik at erfaringene og forståelsen kommer neste generasjon til nytte. Fra vår side tror vi de viktigste bidrag består i å komme ”utenfra” med nye perspektiver og ideer og et sterkt ønske om å vise hva vi duger til. Dette iblandet nysgjerrighet og ung optimisme som kanskje også kan revitalisere gnisten blant erfarne ledere. Å bringe juniorer og seniorer sammen tror vi er en kritisk suksessfaktor for å stimulere optimal utvikling i næringen.

Utviklingen vil påvirke våre fremtidige arbeidsplasser og mulighetene norsk maritim næring har til å lykkes i fremtiden. Vi som er unge i næringen tar aktivt ansvar for å bidra til at dette skjer i større grad. YoungShip´ere har deltatt på Maritim21-workshops, sitter i Rederiforbundets rådgivende utvalg for Maritim Karriere, styringsgruppe for Nor-Shipping Campus og representerer næringen på konferanser og foredrag rettet mot studenter. Vi samarbeider med de fleste sentrale maritime bransjeorganisasjoner. YoungShip er representert i Oslo Maritime Nettverks styre, Thor Heyerdahlprisens ekspertkomité, samt har bidratt i dommerpanelet i Lloyd´s List Global Awards og som ordstyrer under Maritime Cyprus. Næringen skal ha skryt for å inkludere oss unge i sentrale satsninger.

Vi ønsker å fremme dialog, åpenhet og viske ut deler av skillet mellom generasjonene, bruke det beste fra hverandre til å både sette og nå skikkelig hårete mål. Vi bidrar til å styrke gjensidig kunnskap og forståelse for satsninger og behov innen privat og offentlig sektor, ved at medlemmene representerer (og lærer om) alle maritime virksomhetsområder, inkludert offentlige etater som Nærings- og handelsdepartementet, Kystverket og Sjøfartsdirektoratet.

Vi ser fortsatt mye ubrukt potensiale – tenk litt på hvordan dere kan gjøre nytte av oss fremover. Vi vil utfordre dere – stille spørsmål ved en del ting underveis. Blant annet følgende; Er næringen synlig nok? Attraktiv nok? Kommuniserer vi hvor mye spennende og innovativt vi får til her i lille Norge?

Maritim næring har mange kloke hoder. Men vi trenger flere. Om vi ikke lykkes med å tiltrekke dem, vil det gå ut over næringens fremtid, og dermed de unges muligheter fremover. Innen yrkesgrupper det er kritisk mangel på, konkurrer vi med oljeindustrien, og kommer kanskje til kort når vi er ukjente for unge som skal ta viktige valg ift. utdanning og karriere. Omdømmet vårt har definitivt forbedringspotensial. Vi får til så mye, men forteller så lite. Vi tror de gode historiene må kommuniseres utenfor næringen, dette ønsker vi å bidra til å få frem i større grad.

Gjennom et samarbeid med Norges Rederiforbund, har vi de siste årene stilt opp på høgskoler og universiteter rundt om i landet for å dele våre egne historier og opplevelser. Vi snakker de unges språk, og de kan relatere seg til oss på en annen måte enn godt voksne ledere med mange års fartstid siden skoleårene. Vi tror unge best inspirerer andre unge!

Inspirasjon og motivasjon er også viktig for de unge som allerede jobber i næringen. De fleste unge medarbeidere sier i dag at utvikling er viktig for deres opplevelse av egen jobb. I tider hvor pilene peker nedover, strammer de fleste bedrifter inn på budsjetter for kurs og videreutdanning av ansatte. Ofte er det allerede de yngre som kurses minst, om de ikke tilhører stillinger/yrker med regulerte krav til sertifisering/kursing.

YoungShip samarbeider med bedriftene om å sette aktuelle temaer på dagsordenen, slik at de unge kan lære mer, holde seg oppdatert og få økt motivasjon, uten at det medfører kostnader for arbeidsgiver. Vi bygger nettverk og kompetanse blant våre unge lokalt, men også på tvers av regioner, og internasjonalt gjennom egne avdelinger og søsterorganisasjoner fordelt på 13 byer innen fire ulike kontinenter. Vi arrangerer også workshops som stimulerer til nye ideer og utfordrer eksisterende tankesett. YoungShip bidrar til at unge ressurser får lære om fagområder de ikke normalt ville lært om. Underveis knyttes kontakter, erfaringer utveksles, man lærer av hverandre og får et helhetsinntrykk av bransjen. De unge gjøres kjent med hva som rører seg i bransjen og følger utviklingen mer aktivt. Et solid grunnlag for å styrke fokus og interesse for innovasjon, teknisk så vel som kommersielt.

Vi inviterer herved alle interesserte maritime aktører til tettere samarbeid og dialog, og har mange engasjerte unge medlemmer som ønsker å bidra aktivt for å sikre at de norske maritime klyngene videreutvikler sin konkurranseevne.

Sammen for en spennende maritim fremtid!

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: